تاثیر گرده افشانی تکمیلی بر صفات کمی و کیفی سه رقم پسته تجارتی دراستان قزوین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
یکی ازاساسی ترین مسائل در احداث باغ پسته ،تلقیح وگرده افشانی مناسب می باشد. لذا باتوجه به عدم رعایت نسبت درختان نر به ماده وهمچنین به علت عملکرد پایین محصول پسته دراستان قزوین، گرده افشانی مصنوعی (تکمیلی) در باغ پسته مورد بررسی قرار گرفت. دراین آزمایش ازدو رقم گرده زای محلی که گرده افشانهای متفاوتی می باشند برروی سه رقم اوحدی ،کله بزی واکبری استفاده شد. این آزمایش دارای 2 فاکتوربود،یکی از فاکتورها ارقام (قزوینی ، اوحدی واکبری) در3 سطح و فاکتور دوم گرده دهنده (A،B وآزاد) در سه سطح جمعا 9 تیمار در 3 تکرار هر واحد با انتخاب 2 خوشه گل در دو جهت شمالی و جنوبی جمعا 54 واحد آزمایشی در قالب طرح اسپلیت پلات انجام گردید. نهایتا پس از ثبت داده ها عملیات تجزیه واریانس و مقایسه میانگین بروش دانکن با نرم افزار SAS و MSTATC انجام شد. نتایج نشان دادند که گرده افشانی تکمیلی بر تعداد میوه در هر خوشه و کاهش در صد پوکی اثرات مثبت داشت. بهترین درخت نر گرده زا مربوط به گرده زا محلی GA در مرحله 50% گلدهی بوده است. گرده افشانی تکمیلی نه تنها صفات کمی (تعداد گل در خوشه و وزن خشک مغزپسته) را افزایش داد، بلکه صفات کیفی مانند درصد ناخندانی وپوکی رابه ترتیپ در ارقام پسته اکبری، اوحدی وقزوینی کاهش داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 16
لینک کوتاه:
magiran.com/p1921271 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!