بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امید بخش ( MS-89-13،MS-90-15وMS-89-12) با رقم جدید گندم نارین به عنوان شاهد در مناطق شور در شرایط زارعین استان تهران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
ارزیابی لاین های امید بخش گندم در شرایط زارعین تحت عنوان آنفارم (تحقیقی وترویجی) یکی از اساسی ترین مراحل معرفی یک رقم به شمار می رود و سازگاری این لاین ها در شرایط زارعین از اهمیت خاصی برخودار می باشد. در این آزمایش 4 ژنوتیپ گندم نان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و در دو مکان (روستای جهان آباد و چرم شهر از توابع شهرستان جواد آباد) تحت شرایط تنش شوری در سال زراعی 94-1393 اجرا گردید. تیمار های مورد ارزیابی شامل سه لاین امید بخش (MS-89-13،MS-90-15وMS-89-12) که متحمل به شوری ورقم (نارین) به عنوان شاهد بودند، جهت ارزیابی عملکرد دانه واجزای عملکرد در شرایط مذکور بررسی شدند. نتایج تجزیه مرکب دادها در دو مکان بیانگر اختلاف بسیار معنی دار بین ژنوتیپ های گندم برای صفات ارتفاع بوته، تعداد دانه در سنبله،وزن هزار دانه وطول پدانکل ، عملکرد بیولوژیکی وعملکرد دا نه بود. مقایسه عملکرد دانه نشان داد که دو لاین امید بخش MS-89-15وMS-90-13 با داشتن3900و3280 کیلوگرم به ترتیب دارای یبیشترین وکمترین عملکرد دانه در هکتار بودند. در شرایط تنش شوری همبستگی عملکرد دانه با عملکرد بیولوژیکی،تعداد دانه در سنبله وطول پدانکل و همچنین وزن هزار دانه با طول سنبله،تعداد دانه در سنبله و عملکرد بیولوژیکی مثبت ومعنی دار بود. با توجه به پایین بودن واریانس درون گروهی عملکرد، دو لاین (MS-89-13وMS-90-15) به عنوان پایدار ترین لاین ها بودند و لاینMS-89-13 از لحاظ طول پدانکل و ارتفاع بوته بلند قابل توجه بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
17 تا 27
لینک کوتاه:
magiran.com/p1921272 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!