بررسی واکنش ارقام و لاین های کلزا در مناطق میانبند و کوهستانی استان مازندران

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی سازگاری لاین های امید بخش کلزا در شرایط میانبند و کوهستانی استان مازندران، هفت ژنوتیپ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو منطقه شویلاشت (میانبند) و کیاسر (کوهستان) در شرایط زارع در طی سال زراعی 1388-89 کاشت و مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس مرکب حاکی از تفاوت معنی دار ژنوتیپ های مورد بررسی از نظر صفات تعداد روز تا شروع گلدهی، تعداد روز تا خاتمه گلدهی، طول دوره گلدهی، روز تا رسیدگی، ارتفاع بوته، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین و عملکرد دانه بوده است. همچنین کلیه صفات مورد بررسی تحت تاثیر معنی دار محیط قرار گرفتند. ژنوتیپ های G1، G2 و G6 به ترتیب با عملکرد دانه 2595، 2044 و 2190 کیلوگرم در هر دو محیط از عملکرد دانه بالا برخوردار بودند و در این خصوص G2 و G6 از نظر آماری در یک گروه قرار گرفتند. میزان عملکرد دانه ژنوتیپ ها در شرایط شویلاشت و کیاسر به ترتیب برابر 2159 و 1762کیلوگرم در هکتار بوده است که در دو کلاس متمایز آماری قرار گرفتند. در این بررسی ژنوتیپ G1 و G6 به ترتیب با عملکرد دانه 2860 و 2385 کیلوگرم درهکتار جزء برترین ژنوتیپ ها در مناطق شویلاشت و کیاسر محسوب گردیدند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
39 -47
لینک کوتاه:
magiran.com/p1921274 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.