بررسی واکنش ارقام و لاین های کلزا در مناطق میانبند و کوهستانی استان مازندران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
به منظور بررسی سازگاری لاین های امید بخش کلزا در شرایط میانبند و کوهستانی استان مازندران، هفت ژنوتیپ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو منطقه شویلاشت (میانبند) و کیاسر (کوهستان) در شرایط زارع در طی سال زراعی 1388-89 کاشت و مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس مرکب حاکی از تفاوت معنی دار ژنوتیپ های مورد بررسی از نظر صفات تعداد روز تا شروع گلدهی، تعداد روز تا خاتمه گلدهی، طول دوره گلدهی، روز تا رسیدگی، ارتفاع بوته، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین و عملکرد دانه بوده است. همچنین کلیه صفات مورد بررسی تحت تاثیر معنی دار محیط قرار گرفتند. ژنوتیپ های G1، G2 و G6 به ترتیب با عملکرد دانه 2595، 2044 و 2190 کیلوگرم در هر دو محیط از عملکرد دانه بالا برخوردار بودند و در این خصوص G2 و G6 از نظر آماری در یک گروه قرار گرفتند. میزان عملکرد دانه ژنوتیپ ها در شرایط شویلاشت و کیاسر به ترتیب برابر 2159 و 1762کیلوگرم در هکتار بوده است که در دو کلاس متمایز آماری قرار گرفتند. در این بررسی ژنوتیپ G1 و G6 به ترتیب با عملکرد دانه 2860 و 2385 کیلوگرم درهکتار جزء برترین ژنوتیپ ها در مناطق شویلاشت و کیاسر محسوب گردیدند.
زبان:
فارسی
صفحات:
39 تا 47
لینک کوتاه:
magiran.com/p1921274 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!