موانع پیش برد کشاورزی ارگانیک در شهرستان بستک (هرمزگان)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف کلی این پژوهش بررسی موانع پیش برد کشاورزی ارگانیک از دیدگاه متخصصان زمینه کشاورزی شهرستان بستک در استان هرمزگان می باشد. روش انجام تحقیق پیمایشی و از نوع توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل 100 نفر از کشاورزان و کارشناسان بخش کشاورزی در سال 1394 بود که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن با نظر خواهی از کارشناسان و نرم افزار SPSS تائید شد. در این تحقیق سه عامل بازدارنده بر پیش برد کشاورزی ارگانیک و دیدگاه کشاورزان و کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت که این عوامل شامل موانع اقتصادی، موانع شناختی و اطلاعاتی و موانع بینشی می باشند. نتایج نشان داد که موانع اقتصادی در اولویت است همچنین همبستگی مثبت و معنی داری بین موانع اقتصادی و موانع بینشی بر روند پیش برد کشاورزی ارگانیک و دیدگاه کشاورزان و کارشناسان کشاورزی وجود دارد. همچنین در این تحقیق بین مشخصات فردی و حرفه ای با روند پیش برد کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کشاورزان و کارشناسان رابطه وجود دارد که سن دارای رابطه منفی و تحصیلات و میزان آشنایی با کشاورزی ارگانیک رابطه مثبت و معنی دار داشتند.
زبان:
فارسی
صفحات:
60 تا 73
لینک کوتاه:
magiran.com/p1921277 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!