سنجش نگرش انگورکاران شهرستان تاکستان نسبت به تهیه کشمش و ارتباط آن با میزان استفاده آن ها از خدمات آموزشی و ترویجی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
استفاده از منابع اطلاعاتی از قبیل خدمات آموزشی و ترویجی باعث بهبود شیوه تفکر کشاورزان گردیده است. لذا تشویق کشاورزان به استفاده از این خدمات نیازمند بررسی وضعیت موجود و نیز عوامل مرتبط با نگرش آن ها می باشد. این تحقیق توصیفی-همبستگی نیز با هدف سنجش نگرش انگورکاران شهرستان تاکستان نسبت به تهیه کشمش و ارتباط نگرش آن ها با میزان استفاده از خدمات آموزشی و ترویجی و سایر منابع اطلاعاتی در سال 1391 اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش را 2462 نفر از انگورکاران بخش مرکزی شهرستان تاکستان تشکیل دادند که تعداد 240 نفر از آن ها با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی بر حسب سطح زیر کشت تولید انگور به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان موضوعی در این زمینه تایید و پایایی آن نیز از طریق آزمون مقدماتی و محاسبه آلفای کرونباخ به ترتیب برای نگرش و خدمات آموشی و ترویجی برابر 87/0 و 92/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 18 استفاده گردید. نتایج توصیفی تحقیق نشان داد به طور کلی نگرش انگور کاران در ارتباط با تهیه کشمش مساعد و نسبتا خنثی بود. سطح استفاده انگوکاران از خدمات آموزشی و ترویجی در حد متوسط بود و پاسخگویان در بین 13 منبع اطلاعاتی تجربیات خود را مهم ترین منبع اطلاعاتی معرفی کردند. از سویی بین نگرش انگورکاران نسبت به تهیه کشمش و متغیرهای سطح تحصیلات، میزان استفاده از خدمات آموزشی و ترویجی و منابع اطلاعاتی رابطه مثبت حاصل شد که این رابطه بین نگرش و متغیرهای منابع اطلاعاتی و سطح تحصیلات معنی دار بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
74 تا 90
لینک کوتاه:
magiran.com/p1921279 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!