تاثیر روش های مختلف شکست خواب بر صفات نهال زنی بذر درخت زبان گنجشک ایرانی Fraxinus persica Boiss))

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
بهره برداری های بی رویه، حیات گونه های جنگلی کشور را با تهدید مواجه نموده است، از جمله گونه زبان گنجشک ایرانی که احیای این گونه ی بومی اهمیت ویژه ای دارد. برای یافتن دلیلی مناسب برای علل عدم استقرار تجدید حیات طبیعی گونه مذکور در جنگل کاری شترکوه طبس، تحقیق حاضر انجام شده است. بررسی تیمارهای سرمادهی، تیمار قرار دادن بذر در لایه ماسه مرطوب در بذور خشک نشده و تازه زردرنگ شده و شاهد بر روی این بذور صورت گرفته است. همچنین با توجه به اینکه در بعضی از تیمارها از بذرهای سال های مختلف استفاده شد، بذرهای هرسال به عنوان یک تیمار مستقل در نظر گرفته شد. این پژوهش بر پایه بلوک کامل تصادفی با هفت تیمار و برای هر تیمار پنج تکرار بود. جهت انجام آنالیز آماری از نرم افزار R و از آزمون دانکن (01/0 درصد) برای مقایسه میانگین تیمارهای مختلف استفاده شد. نتایج نشان داد تیمارهای صورت دفن سطحی ،تیمار سرمادهی، و قرار دادن در لایه ماسه مرطوب در بذر هر دو سال از درصد نهال زنی، سرعت و شاخص ظهور گیاهچه و ارزش و قدرت نهال زنی پایینی برخوردار بودند. اما تیمار قرار دادن بذور خشک نشده در لایه ماسه مرطوب با 2/74 درصد نهال زنی، دارای تفاوت معنی دار با تمام تیمارها بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
91 تا 104
لینک کوتاه:
magiran.com/p1921281 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!