تعیین زمان فعالیت پروانه بذرخوار تاغ Proceratia caesariella Rog. (Lep.: pyralidae) و تاثیر سم دیمیلین در کاهش خسارت آن در بوئین زهرا

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
با توجه به حضور تاغ در مناطق خشک که نقش قابل توجهی در پایداری اکوسیستم طبیعی دارد، تخریب بی رویه این گونه موجب ناپایداری آن می شود. پروانه بذرخوار تاغ مهم ترین آفت آن است که هر ساله خسارت سنگینی به این عرصه ها وارد می کند. این تحقیق به صورت مطالعه موردی در منطقه بوئین زهرا به منظور تعیین زمان ظهور پروانه های آفت و روند تغییرات جمعیت آن با نصب دو دستگاه تله نوری انجام شد. سم پاشی در سه نوبت با استفاده از سم دیمیلین با غلظت دو در هزار در یک قطعه تاغ زار نیم هکتاری صورت گرفت. برای ارزیابی تاثیر سم ، نمونه برداری در سه نوبت با برداشت 350 بذر به صورت تصادفی از درختان انتخابی انجام گرفت. نتایج نشان داد که اولین پروانه در تاریخ هشت شهریور ماه شکار شد. اوج جمعیت پروانه ها در هشت مهر ماه مشاهده شد و دوره فعالیت حشرات کامل آفت 40 روز بود. درصد آفت زدگی بذور تاغ در قطعه سمپاشی شده 85/24 و در قطعه سمپاشی نشده 92 درصد بود که بیانگر تاثیر مطلوب دیمیلین در کنترل لاروهای آفت بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
105 تا 117
لینک کوتاه:
magiran.com/p1921283 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!