بررسی شاخص های حرارتی در ده رقم گندم آبی و رابطه آنها با عملکرد گندم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
دما یکی از عوامل محیطی تاثیرگذار بر رشد و نمو محصولات نظیر گندم می باشد. در این پژوهش، شاخص های حرارتی مانند درجه روز رشد، واحد هلیوترمال (HTU) ، کارآیی استفاده از حرارت (HUE) و شاخص فتوترمال (PTI) برای ده رقم گندم آبی شامل ارقام گنبد، مروارید، N-87-20، N-90-7، N-91-8، N-91-9، N-91-10، N-91-17، تایگر و ناتاشا در فصل زراعی 94-93 در شهرستان گنبدکاووس محاسبه شد. بیشترین عملکرد مربوط به رقم N-90-7 و کمترین آن به رقم N-91-10 تعلق داشت. مقایسه میانگین ها نشان داد که بین ارقام گنبد و مروارید، N-87-20، N-91-9 و N-91-17 و N-90-7 و ناتاشا هیچ گونه اختلاف معنی داری در مقدار عملکرد وجود ندارد. همچنین، مشخص شد که بین عملکرد گندم و کارآیی استفاده از حرارت یک همبستگی مثبت معنی دار در سطح معنی داری 01/0 وجود دارد. از سویی دیگر، واحد هلیوترمال و شاخص فتوترمال تاثیر معنی داری روی عملکرد نداشت. همچنین، بین میزان درجه روز دریافتی تا زمان تشکیل اولین گره و مقدار تولید دانه یک همبستگی منفی و معنی دار وجود داشت. این پژوهش، نشان داد که ارقام N-90-7 و ناتاشا توان بالایی در استفاده مناسب از انرژی حرارتی داشته و رقم N-87-20 در این زمینه ضعیف می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
130 تا 140
لینک کوتاه:
magiran.com/p1921287 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!