بررسی همبستگی برخی صفات زراعی و تجزیه علیت عملکرد دانه جو پائیزه تحت شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی آخر فصل

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
به منظور بررسی روابط برخی صفات زراعی جو و تاثیر آنها بر عملکرد دانه تحت شرایط رطوبتی متفاوت (بدون تنش خشکی و با تنش خشکی آخر فصل) دو آزمایش در قالب بلوک های کامل تصادفی با استفاده از 15 ژنوتیپ در منطقه اهر انجام شد. نتایج نشان داد که بین ژنوتیپ های آزمایشی از نظر کلیه صفات مورد بررسی (طول سنبله، تاریخ رسیدن دانه، ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله بارور در واحد سطح و عملکرد دانه) در هر دو شرایط رطوبتی اختلاف آماری معنی داری وجود داشت. بر اساس میانگین صفات در دو محیط و با در نظر گرفتن عملکرد دانه به عنوان صفت وابسته، نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که صفات ارتفاع بوته و تعداد دانه در سنبله وارد مدل شده و 76 درصد از تغییرات عملکرد دانه را توجیه نمودند. نتایج تجزیه علیت برای عملکرد دانه با استفاده از میانگین هر دو آزمایش نشان داد که ارتفاع بوته و تعداد دانه در سنبله از صفات مهم و موثر بر آن بودند. توجه به این صفات در گزینش ژنوتیپ هایی با عملکرد دانه بالا در جو توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
141 تا 153
لینک کوتاه:
magiran.com/p1921288 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!