بررسی آزمایشگاهی توانایی گونه های تریکودرمای موجود در خاک گلخانه های خیار استان یزد برای کنترل عامل بیماری پوسیدگی فوزاریومی

نویسنده:
پیام:
چکیده:
 کنترل بیولوژیک بیماری های گیاهی شاخص مهم تولید محصولات کشاورزی ارگانیک است. جهت یافتن جدایه های بومی مناسب تریکودرما برای کنترل بیولوژیک پوسیدگی فوزاریومی خیار، از خاک گلخانه در مناطق عمده کاشت استان یزد نمونه برداری انجام شد. پس از جداسازی و خالص سازی و براساس ویژگی های مورفولوژی و مولکولی جدایه های بومی تریکودرما از هم تفکیک شدند. 20 ایزوله تریکودرما, متعلق به گونه های T. harzianum و T. atroviride شناسایی شدند. نتایج تجزیه واریانس داده های آزمون های کشت متقابل و تولید متابولیت های فرار نشان داد که ایزوله های بومی در سطح احتمال یک درصد از رشد میسلیو م قارچ F. oxysporum ممانعت کردند. نتایج نشان داد که سرعت رشد این جدایه ها بسیار بیشتر از عامل بیماری پوسیدگی فوزاریوم بوده، به طوریکه پس از چند روز پرگنه های آن را پوشاندند و ضمن اشغال محل رشد و مصرف غذای مورد نیاز، روی میسلیوم پاتوژن نیز رشد کردند و با تولید ترکیبات فرار، مانع تشکیل میسلیوم قارچ پاتوژن شدند. نتایج نشان داد که بیشترین درصد بازدارندگی از رشد میسلیو م مربوط به گونه T. atroviride (Ta8) بود.
نوع مقاله:
بررسی کوتاه
زبان:
فارسی
صفحات:
99 -102
لینک کوتاه:
magiran.com/p1921391 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.