فراوانی خطاهای پزشکی گزارش شده در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1393

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف

افزایش خطاهای پزشکی؛ عامل بسیاری از مرگ های قابل اجتناب است که اهمیت و ضرورت تحقیق در خصوص آن را دوچندان می کند؛ لذا مطالعه حاضر باهدف، تعیین فراوانی خطاهای پزشکی گزارش شده در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، 1393 انجام شد.

مواد و روش کار

در این مطالعه توصیفی گذشته نگر؛ کلیه خطاهای پزشکی گزارش شده توسط کارکنان مراکز آموزشی درمانی ارومیه موردبررسی قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده ها؛ فرم مصوب وزارت بهداشت و درمان بود که خطاهای اتفاق افتاده گزارش شده بود. نهایتا داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS16 تجزیه وتحلیل گردید.

یافته ها

تعداد خطاهای پزشکی گزارش شده در سال 1393، 84 مورد بود که یک مورد (2/1 درصد) منجر به مرگ و 53 مورد (1/63 درصد) منجر به آسیب شده بود. بیشترین گزارش خطا (2/45 درصد) مربوط به مرکز تروما بود. بیشترین عامل خطای گزارش شده توسط پرستاران (4/46 درصد) و بیشترین خطای گزارش شده مربوط به خطاهای دارویی (9/42 درصد) بودند. از بین خطاهای دارویی؛ دادن داروی اشتباه (4/21 درصد) بیش از سایر خطاها گزارش گردید.

نتیجه گیری

تعداد خطاها در مقایسه با کشورهای پیشرفته خیلی کمتر بود. لذا به نظر می رسد با بالا بردن فرهنگ ایمنی بیمار و از بین بردن شبه ترس از تنبیه شدن؛ می توان با افزایش گزارش خطا و درس گرفتن از آن؛ از میزان خطاها در آینده پیشگیری کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
501 -507
لینک کوتاه:
magiran.com/p1921512 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.