تهیه نقشه پیشران های اصلی برای آینده پژوهی راهبردی اثرات اجرای طرح سامانه گرمسیری بر توسعه دشت های مهران و گدارخوش در راستای مدیریت برنامه ریزی

پیام:
چکیده:

طرح سامانه گرمسیری با اهداف جلوگیری از خروج آب از کشور و ایجاد رشد و توسعه در نواحی گرمسیری به اجرا در می آید. دشت های مهران و گدارخوش از مهم ترین دشت های شهرستان مهران می باشند که در محدوده طرح سامانه گرمسیری واقع شده اند. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی، از نظر ماهیت بر اساس روش های جدید علم آینده پژوهشی، تحلیلی و اکتشافی است که با به کارگیری ترکیبی از مدل های کمی و کیفی انجام گرفته است.   داده های کیفی با پرسشنامه باز و از طریق مصاحبه و بررسی اسناد، و داده های کمی به صورت عددی و از طریق وزن دهی پرسشنامه های دلفی در دو مرحله انجام شد، مرحله اول، با استفاده از روش مرور منابع)کتب، مقالات، گزارشات، اسناد(، سیاهه ای از مهمترین عوامل موثر در توسعه دشت های مهران و گدارخوش را در موضوعات مختلف توسعه ای تهیه و در اختیار 20 کارشناس که از طریق روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده بودند، قرار داده شد که به شناسایی 30 پیشران اصلی موثر بر توسعه نواحی انجامید. مرحله دوم، شامل پرسشنامه مرحله اول که در آن 30 پرسشنامه برای تهیه نقشه ها و نمودارهای ویژه و نهایتا عوامل کلیدی تاثیرگذار بر توسعه از طریق وزن دهی توسط کارشناسان تکمیل شد. خروجی مدل تحلیل اثر متقابل در نرم افزار میک مک، روابط بین متغیرها را نشان می دهد که قابلیت تبدیل روابط به ماتریس روابط مستقیم و غیر مستقیم متغیرها، نقشه ها و نمودارهای ویژه و تعیین عوامل کلیدی را دارد و با امکانات خود تحلیل آسان روابط و ساختار سیستم را امکان پذیر می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد که نحوه توزیع متغیرها در نقشه پراکندگی، حاکی از وضعیت ناپایداری بسیار شدید سیستم است و اکثر متغیرها در اطراف محور قطری صفحه پراکنده و تاثیر پذیر هستند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
145 -167
لینک کوتاه:
magiran.com/p1921587 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.