تاثیر سنتز نانولیپوزوم پگیله حاوی DNAi در کاهش بیان ژن BCL-2 رده سلولی DLCL2

پیام:
چکیده:
 
زمینه و هدف
لنفوم غیرهوچکین از بیماری های شایع با منشا سلول های لنفاوی می باشد. این مطالعه با هدف بررسی میزان اثرگذاری نانولیپوزوم های پگیله حاوی DNAi (داروی آنتی سنس) بر کاهش میزان بیان ژن BCL-2 انجام شد.
روش بررسی
در این مطالعه، برای تهیه نانولیپوزوم پگیله حاوی DNAi، سه فرمولاسیون با ترکیب های 5، 10 و 15% ازPEG 2000 و نسبت های مشخصی از فسفولیپیدها و کلسترول تهیه شد. پس از خالص سازی با استفاده از دستگاه زتاسایزر، میانگین قطر نانولیپوزوم محاسبه گردید. بازده دربرگیری دارو براساس منحنی استاندارد دارو تعیین شد. اثر سایتوتوکسیسیتی محصول در اثر تیمار با غلظت های 2/0، 5/0 و 8/0 میکروگرم برمیکرولیتر از هرکدام فرمولاسیون ها به صورت سه بار تکرار در محیط in vitro با روش MTT ارزیابی شد، سپس بیان ژن BCL-2 در رده سلولی DLCL2 بررسی گردید. داده ها با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه تحلیل شدند.
یافته ها
میانگین قطر نانولیپوزوم پگیله حاوی DNAi، 117 نانومتر تخمین زده شد و بازده دربرگیری دارو، 67% بود. نتایج حاصل از تست MTT بر روی رده سلولی DLCL2 نشان داد بیشترین میزان مهار رشد سلولی مربوط به تیمار با نانولیپوزوم های پگیله 10% و غلظت 5/0 میکروگرم برمیکرولیتر بوده است. همچنین کاهش معنی داری در بیان ژن BCL-2 در رده سلولی DLCL2 تیمارشده با نانولیپوزوم های پگیله 10% در تمامی غلظت ها در 48 ساعت مشاهده گردید، که بیشترین کاهش بیان ژن در غلظت 5/0 میکروگرم برمیکرولیتر بود.
نتیجه گیری
فرمولاسیون نانولیپوزوم پگیله 10%، کارایی بالاتری جهت حفظ و رهایش دارو نسبت به دو لیپوزوم دیگر سنتزشده دارد. به نظر می رسد نانولیپوزوم سنتز شده، پتانسیل استفاده در صنایع داروسازی دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
16 -26
لینک کوتاه:
magiran.com/p1921836 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!