بررسی تاثیر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی حسابداری بر خطر سقوط آتی قیمت سهام (مطالعه موردی بانک ها و موسسات بیمه)

پیام:
چکیده:
هدف این پژوهش بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر خطر سقوط آتی قیمت سهام بانک ها و موسسات بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. محافظه کاری حسابداری شامل دو نوع شرطی و غیر شرطی بوده که برای اندازه گیری آن ها به ترتیب از مدل خان واتس (2009) و گیولی و هین (2000) استفاده شده است. بدین منظور دو فرضیه تدوین و داده‏های مربوط به 27 بانک و موسسه بیمه عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی بین سالهای 1388 تا 1394 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیونی پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات تلفیقی بررسی و آزمون شد. بر این اساس نتایج بدست آمده نشان میدهد که محافظه کاری شرطی و محافظه کاری غیر شرطی حسابداری تاثیر منفی و معناداری بر خطر سقوط قیمت آتی سهام دارند؛ بدین معنی که محافظه کاری به عنوان یک مکانیزم راهبردی، انگیزه های مدیریت را جهت تسریع در افشای اخبار خوب و تاخیر در افشای اخبار بد محدود کرده و از این طریق موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه کاهش خطر سقوط قیمت آتی سهام خواهد شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
65 -82
لینک کوتاه:
magiran.com/p1921938 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!