تاثیر کمپوست مصرفی قارچ دکمه ای و کود شیمیایی بر روند تغییرات بافت روده گونه های پرورشی گرمابی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
خانواده کپور ماهیان پرورشی شامل گونه های کپور معمولی، کپور علفخوار یا آمور، کپور نقره ای یا فیتوفاگ و کپورسرگنده می باشد. این مطالعه به منظور تاثیر کمپوست مصرفی قارچ دکمه ای به عنوان یک جایگزین و کود شیمیایی بر ساختار بافتی روده چهار گونه ماهی کپور پرورشی گرمابی انجام گرفته است.
روش کار
برای این منظور بچه ماهیان یک ماهه با میانگین وزنی28/1± 6/69 گرم به مدت دو ماه در ششاستخر یک هکتاری توسط کمپوست مصرقی قارچ دکمه ای و کود های شیمیایی در شرکت پرورش ماهیان گرمابی شهید احمدیان خرمشهر پرورش داده شدند. گروه شاهد طی مدت پرورش توسط کودهای شیمیایی و گروه تیمار نیز توسط کمپوست مصرفی قارچ دکمه ای تغذیه گردیدند. پس از پایان دوره زمانی مقرر و زیست سنجی، نمونه های بافتی به اندازه 5 میلی متر از قسمت ابتدایی، میانی و انتهایی روده برداشته و پس از تهیه مقاطع بافتی و رنگ آمیزی هماتوکسیلین - ائوزین به وسیله میکروسکوپ نوری مجهز به لنز داینولیت مورد مطالعه قرار گرفتند.
یافته ها
نتایج حاکی از افزایش تعداد سلول های موکوسی درکپور معمولی و کپور نقره ای در گروه تیمار، افزایش ضخامت اپی تلیوم در کپور سرگنده در گروه شاهد، افزایش ضخامت لایه عضلانی درکپور علفخوار و کپور نقره ای در گروه شاهد و افزایش طول پرز در کپور سرگنده و کپور نقره ای در گروه تیمار با کمپوست مصرفی قارچ دکمه ای بود (05/0 >p).
نتیجه گیری
بر اساس نتایج این مطالعه می توان گزارش نمود که استفاده از کمپوست مصرفی قارچ دکمه ای نسبت به کودهای شیمیایی دارای تاثیرات مثبت در قسمت های مختلف بافت روده در اکثر گونه های پرورشی گرمابی بوده زیرا ترکیبات موجود در آن باعث هماوری و دریافت آسان مواد غذایی در موجودات مورد مطالعه بوده است. بدین منظورکمپوست می تواند به عنوان یک جایگزین مناسب جهت غنی سازی دراستخرهای پرورش ماهیان گرمابی باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -25
لینک کوتاه:
magiran.com/p1922136 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.