بررسی تاثیر مدیریت دانش و مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریان بر کارایی کتابخانه های دانشگاه اصفهان

پیام:
چکیده:
هدف
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک با توجه به نقش تعدیل گر تعهد کاری بر کارایی کتابخانه های دانشگاه اصفهان می باشد.
روش
روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری کاربران (دانشجویان) کتابخانه دانشگاه اصفهان است. با استفاده از فرمول حجم کوکران نمونه 450 نفر و از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است. روایی صوری آن توسط اساتید تایید و به منظور تایید پایایی آن از آزمون ضریب آلفای کرونباخ (87/0) استفاده شد که نتایج حاکی از پایایی و روایی مناسب پرسشنامه می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار Smart PLS 2. 0 استفاده شده است.
یافته ها
تمامی شاخص ها از بارعاملی قابل قبولی برخوردارند. مدیریت دانش و مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریان بر پاسخگویی و پاسخگویی بر کارایی اثرگذار است. مدیریت دانش نسبت به مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری تاثیر بیشتری بر پاسخگویی دارد.
نتایج
نتایج نشان دهنده اهمیت و جایگاه مدیریت دانش و مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریان در جهت پاسخگویی بهتر به کاربران و افزایش کارایی کتابخانه می باشد. بنابراین کتابخانه ها می توانند با مدیریت مناسب دانش در سازمان از طریق آموزش و اشتراک گذاری دانش و استفاده نمودن از سیستم های به روز فناوری امکان پاسخگویی مناسب و به موقع کارکنان به کاربران فراهم نمایند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
113 -134
لینک کوتاه:
magiran.com/p1922870 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!