بررسی و مقایسه تاثیر استنشاق رایحه اسطوخودوس بر میزان تهوع و استفراغ پس از جراحی فتق شکمی (مطالعه کارآزمایی بالینی)

پیام:
چکیده:
مقدمه
تهوع و استفراغ پس از اعمال جراحی یکی از شایع ترین عوارض جانبی همراه با جراحی است. هدف این مطالعه تعیین تاثیر استنشاق رایحه اسطوخودوس بر تهوع و استفراغ پس از جراحی فتق شکمی بوده است.
روش کار
در مطالعه کارآزمایی بالینی حاضر، 110 بیمار جراحی فتق شکمی به طور تصادفی در دو گروه آزمون (55 بیمار) و شاهد (55 بیمار) قرار گرفتند. برای هریک از نمونه ها در گروه آزمون، اکسیژن به میزان 6 لیتر در دقیقه و با ماسک صورت، در ترکیب با اسانس اسطوخودوس به مدت 20 دقیقه تجویز شد و در گروه شاهد ظرف اکسیژن حاوی آب مقطر خالص بود. بلافاصله پس از خروج از ریکاوری، 2، 6 و 24 ساعت پس از مداخله، میزان تهوع و استفراغ هریک از گروه های آزمون و کنترل اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، فراوانی مطلق و نسبی) و آزمونهای آماری استنباطی (تی مستقل، تی زوجی، آنالیز واریانس با اندازه گیری های مکرر، کای دو) و با کمک نرم افزار SPSS نسخه 19 تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
میانگین شدت تهوع در تمام مراحل اندازه گیری شده، در گروه کنترل بیشتر از گروه آزمون بود. همچنین در هر دو گروه آزمون و کنترل با افزایش زمان اندازه گیری، شدت تهوع روند کاهشی داشت. تفاوت شدت تهوع بین دو گروه آزمون و کنترل معنادار و در گروه آزمون کمتر از گروه کنترل بود (0/001>P). از نظر فراوانی استفراغ بعد از عمل نیز، بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده شد (0/001>P).
نتیجه گیری
استفاده از استنشاق رایحه اسطوخودوس برای کاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی فتق شکمی، توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
275 -282
لینک کوتاه:
magiran.com/p1923637 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.