مقایسه ی تاثیر دو روش مدیریت آموزش و آموزش سنتی بر انگیزش تحصیلی دانشجویان پزشکی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
انگیزه و علاقه نقش عمده ای در جریان یادگیری بازی می کنند و انگیزش تحصیلی دانشجویان تا اندازه ای به سبک تدریس وابسته است، در حقیقت یک روش تدریس فراگیر محور و منعطف می تواند فراگیران را فعال کند. این مطالعه با هدف توصیف تاثیرات مدیریت آموزش بر انگیزش تحصیلی دانشجویان پزشکی و تفاوت انگیزش تحصیلی دانشجویان پزشکی در الگوی مدیریت آموزش در مقایسه با شیوه ی سنتی در مبحث گزارش صبحگاهی انجام شد.
روش بررسی
روش پژوهش طرح نیمه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با یک گروه کنترل با 30 دانشجوی پزشکی دانشگاه بقیه الله بود که به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. ابزار تحقیق پرسش نامه "انگیرش تحصیلی هارتر" بود. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تی مستقل و کوواریانس بین گروهی تک متغیره) استفاده شد.
یافته ها
میانگین و انحراف معیار انگیزش تحصیلی در دو گروه مدیریت آموزش و شیوه ی سنتی به ترتیب 53/126،92/10 و 66/116، 68/12 بود. مقایسه ی میانگین نمرات رضایت مندی دانشجویان دو گروه و تحلیل کوواریانس تک متغیره (816/6 F=و 015/0P=) نشان داد که نمرات رضایت مندی دانشجویان در دو گروه از نظر آماری تفاوت معنادار داشت (05/0ɑ<).
نتیجه گیری
با توجه به نتایج این مطالعه، انگیزش تحصیلی دانشجویان پزشکی با روش مدیریت آموزش در مقایسه با آموزش سنتی بیش تر است. الگوی مدیریت آموزش با افزایش انگیزه و تقویت روحیه ی مشارکتی، منجر به آموزش بهتر و در نتیجه افزایش انگیزش تحصیلی دانشجویان رشته ی پزشکی می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
51 -61
لینک کوتاه:
magiran.com/p1923888 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.