نظرات دانشجویان در مورد عملکرد مربیان بالینی در دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
نقش مربیان بالینی در کیفیت آموزش بالینی پر رنگ بوده و می توانند با ایجاد یک محیط آموزشی مناسب در کسب توانمندی های حرفه ای موثر باشند. آگاهی از نظرهای دانشجویان به عنوان عنصر اصلی آموزش می تواند در بهبود جریان آموزش موثر باشد. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف "تعیین نظرات دانشجویان در مورد عملکرد مربیان در محیط بالینی" در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجام شد. در این بررسی توصیفی مقطعی 386 نفر از دانشجویان پرستاری، مامائی و اتاق عمل به روش سرشماری شرکت داشتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای خود ساخته روا و پایا مشتمل بر مشخصه های فردی و 19 آیتم سنجش نظرهای دانشجویان بود. توصیف داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی انجام شد. در تمام 19 گویه، دانشجویان عملکرد مربیان را مثبت توصیف کردند. در مورد آیتم های "مطالب و آموزش ارائه شده را در پایان جمع بندی می کند" و"فراگیران را در فعالیت های علمی جانبی مثل کنفرانس شرکت می دهد" اگرچه نظرات دانشجویان در بیشتر موارد مثبت بود، اما حدود 30% آنها ابراز داشتند که گاهی این اتفاق می افتد. اکثر دانشجویان عملکرد مربیان را در محیط های بالینی مثبت توصیف کردند. تعداد کمی از دانشجویان اعتقاد داشتندکه مربیان مطالب ارائه شده را در پایان کار جمع بندی نمی کنند و فراگیران را در فعالیت های علمی شرکت نمی دهند. جمع بندی نکات بالینی تدریس شده و مشارکت دادن فراگیران در کنفرانس ها پیشنهاد می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
11 تا 19
لینک کوتاه:
magiran.com/p1923956 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!