اثربخشی آموزش استراتژی های فراشناختی(MCT) بر مشارکت در کلاس درس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی

پیام:
چکیده:
استراتژی های فراشناختی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر مشارکت در کلاس درس و پیشرفت تحصیلی هستند. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش استراتژی های فراشناختی بر مشارکت در کلاس درس و پیشرفت تحصیلی بود. پژوهش حاضر شبه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان علوم پزشکی شهید بهشتی دانشکده بهداشت در سال تحصیلی 95-96 بودند که به دلیل مشکلات تحصیلی و مشروطی به مرکز مشاوره دانشگاه ارجاع داده شده بودند. در این تحقیق از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. با توجه به ملاک های ورود به پژوهش 40 دانشجو انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (20 دانشجو) ، و گواه (20 دانشجو) کاربندی شدند. گروه آزمایش مداخله هفتگی را دریافت کردند. ابزار پژوهش پرسشنامه مشارکت در کلاس ریو (2013) و معدل دانشجویان به عنوان مولفه پیشرفت تحصیلی بود. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شد. یافته ها نشان داد که میانگین کل نمرات دانشجویان گروه آزمایش در مشارکت در کلاس درس (80/128) در پس آزمون به شکل معناداری از میانگین گروه گواه (40/80) بیشتر است. این تفاوت در تحلیل کوورایانس نیز معنادار شناخته شد (001/0 P=). همچنین در گروه آزمایش میانگین نمرات پس آزمون در پیشرفت تحصیلی (49/14) پس از آموزش استراتژی های فراشناختی به طور معناداری نسبت به میانگین پیش آزمون (90/13) به طور معناداری بیشتر است که این تفاوت در تحلیل کوواریانس نیز معنادار شناخته شد (001/0 P=). نتایج نشان می دهد که مداخله استراتژی فراشناختی باعث افزایش مشارکت در کلاس درس دانشجویان و پیشرفت تحصیلی در آنان می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
453 -462
لینک کوتاه:
magiran.com/p1923979 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!