آموزش الگوهای صحیح استناددهی: بررسی انحراف استنادی در استناد به «مقالات متا استناد» توسط نویسندگان برتر دانشگاه های علوم پزشکی ایران در سال 2017

پیام:
چکیده:
این پژوهش با هدف آموزش الگوهای صحیح استناددهی در تولیدات علمی نویسندگان برتر دانشگاه های علوم پزشکی ایران در سال 2017 با توجه به ارتباط میان متغیرهای سطح رشد اخلاقی و خودکنترلی با الگوی "استناد به مقالات متا استناد" در مقالات نویسندگان برتر دانشگاه های علوم پزشکی ایران در سال 2017 انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات کاربردی علم سنجی و همبستگی (ارایه مدل) است. جامعه مورد بررسی کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی ایران با شاخص H_Index 10 و بالاتر بودند. حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی نظام مند 110 نفر تعیین شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نسخه 16 نرم افزار SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد که مدل رگرسیونی متغیرهای سطح رشد اخلاقی (018/0= p، 264/11- =) و خودکنترلی (007/0= p،665/0- =) از قدرت پیش بینی معنادار برخوردار هستند و می توانند به عنوان عامل پیش بین الگوی رفتاری استناد به مقالات متا استناد در نظر گرفته شوند. با توجه به نتایج به دست آمده آموزش پرهیز از استناد کورکورانه به مقالات متا استناد که به نوعی "انحراف استنادی" تلقی می شود تا حد امکان می تواند به تقویت شاخص های استناد منجر شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
445 -452
لینک کوتاه:
magiran.com/p1923980 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!