بررسی نقش هوش اجتماعی و انگیزش تحصیلی در اشتیاق تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

پیام:
چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هوش اجتماعی و انگیزش تحصیلی در اشتیاق تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی بیرجند بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری کلیه دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال تحصیلی 95_1394 بود. از بین جامعه 400 نفری دانشجویان رشته پرستاری، با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تعداد 196 نفر انتخاب شدند. ابزارهای مورداستفاده شامل مقیاس انگیزش تحصیلی، مقیاس هوش اجتماعی و مقیاس اشتیاق تحصیلی بود. از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون جهت تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین انگیزش تحصیلی و اشتیاق تحصیلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین بین انگیزش تحصیلی و خرده مولفه های اشتیاق عاطفی و اشتیاق شناختی نیز رابطه معنادار مثبتی وجود دارد؛ اما نتایج نشان داد بین هوش اجتماعی و اشتیاق تحصیلی رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد که انگیزش تحصیلی می تواند اشتیاق تحصیلی دانشجویان را پیش بینی کند. با توجه به یافته های پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود دوره ‎ها و کارگاه های آموزشی در جهت تقویت انگیزه و اشتیاق تحصیلی دانشجویان توسط دست اندرکاران نظام آموزشی در دانشگاه تشکیل گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
399 -408
لینک کوتاه:
magiran.com/p1923984 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!