الگوی مدیریت برند داخلی هتل های شهر تهران

پیام:
چکیده:
بیان مسئله
برندسازی داخلی رامی توان یکی از فعالی تهای مهم انسانی برای کسب مزیت رقابتی دانست. تجربیات تکرارپذیر در هت لها وابستگی زیادی به رفتارهای باثبات منابع انسانی دارد. ساخت الگوی بومی و تکرارپذیرکردن تجربه مشتریان در هت لها یک نیاز عملی و در عین حال بنیادین وابسته به برندسازی داخلی است. از آنجا که تا به حال هیچ تلاشی برای معرفی الگوی بومی مدیریت برند داخلی هت لهای تهران صورت نگرفته است، این تحقیق در پی پاسخ به این سوال است که چه الگویی برای مدیریت برند داخلی هت لهای شهر تهران وجود دارد؟
هدف تحقیق
هدف از انجام پژوهش حاضر معرفی الگوی زمین های مدیریت برند داخلی است که با استفاده از داد ه های مرتبط با هت لهای شهر تهران از نگاه خبرگان دارای سابقه مدیریتی و سرپرستی به دست آمده است. 
روش تحقیق
این پژوهش کیفی با استفاده از روش گراندد تئوری و با استفاده از کدگذاری مصاحبه 18 خبره صورت گرفته است که دارای سابقه مدیریت بالای 12 سال در هت لهای تهران و تحصیلات تکمیلی مدیریت یا بازاریابی هستند و استفاده از نمون هگیری گلول هبرفی برای انتخاب نمون ه ها، اشباع نظری را ممکن ساخته است. لذا پس از کدگذار ی های متون، 535 کد باز، 18 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی شناسایی شد. 
نتیجه گیری
نتایج نشان می دهد که استخدام و آموزش مه مترین عوامل علی، رفتارهای مدیر و تشویق برندمحور مه مترین عوامل راهبردی و پیامد کارکنان و مهما نها مه مترین عوامل پیامدی م یباشند. مدیر به عنوان یک رکن اساسی، هم در نقش مترجم برند، هم در نقش الگو و معلم، رسیدن به برند داخلی را ممکن می سازد. الگوی ب هدس تآمده قابلیت آزمون و بازنگری در بخ شهای دیگر خدماتی را خواهد داشت، اما توصیه می شود این گونه مطالعات با تاکید بر زمینه مربوط، در بخ شهای دیگر گردشگری ایران نیز صورت گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
25 -38
لینک کوتاه:
magiran.com/p1924212 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!