اندازه گیری غلظت فلزات سنگین و ارزیابی خطر ناشی از آنها در گونه های مختلف ماهی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
ماهی ها از منابع پروتئینی مهم برای سلامت انسان هستند و بخش مهمی از رژیم غذایی انسان را تشکیل می دهند، از این رو ضروری است که غلظت فلزات سنگین در ماهی های تجاری به منظور ارزیابی احتمال خطر مصرف ماهی مورد بررسی قرار گیرند.
مواد و روش ها
تعداد 60 نمونه ماهی از4گونه مختلف کولی، سفید، سوف و قزل آلا در پاییز 1395 از بازار بزرگ ماهی رشت، به صورت تصادفی تهیه شد. پس از آماده سازی و هضم شیمیایی نمونه ها توسط مایکروویو، مقدار فلزات سنگین توسط دستگاه پلاسمای جفت شده القایی با طیف نشر نوری (ICP-OES) تعیین شدند. به منظور ارزیابی ریسک بهداشتی ناشی از مواجهه با فلزات سنگین در نمونه های ماهی، بر مبنای روش آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا عمل شد.
یافته ها
بیش ترین غلظت فلزات سنگین به ترتیب، جیوه در ماهی سفید (23/0 ± 29/1) ، سرب در ماهی سفید
(75/0 ± 54/4) ، کادمیوم در ماهی قزل آلا (01/0 ± 07/0) ، آرسنیک در ماهی سفید (15/0 ± 36/1) ، نیکل در ماهی سفید (07/0 ± 61/0) ، قلع در ماهی سفید (05/0 ± 63/0) و کروم در ماهی سوف (04/0 ± 52/1) میکروگرم بر گرم، به دست آمد. خطرپذیری غیر سرطانی برای همه فلزات سنگین و در همه گونه ماهی ها کم تر از یک بود. استنتاج: غلظت فلزات در این گونه ها از نقطه نظر مسمومیت، برای مصرف انسان قابل قبول است. شاخص خطر در ماهی های مختلف مورد مطالعه معمولی کمتر از یک بود، که نشان می دهد مصرف ماهی سبب بروز عوارض سوء بهداشتی برای مصرف کنندگان نمی شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
118 -132
لینک کوتاه:
magiran.com/p1924276 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!