تاثیرعسل و پروتکل مراقبت دهانی بر کاهش وزن بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حاد تحت شیمی درمانی

پیام:
چکیده:
هدف
بیماران مبتلا به سرطان در دوره شیمی درمانی در معرض خطر مشکلات تغذیه ای و کاهش وزن هستند. برای کنترل این مشکل پروتکل های مراقبت دهانی و دهان شویه ها توسعه یافته است. در برخی مطالعات تاثیر دهان شویه عسل و برنامه های مراقبت دهانی بر وضعیت تغذیه ای بیماران تحت شیمی درمانی بررسی شده است. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر دهان شویه عسل و یک پروتکل مراقب تدهانی بر کاهش وزن بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حاد (AML) تحت شیمی درمانی انجام شد.
مواد و روش ها
در این کارآزمایی بالینی تک سوکور 60 بیمار مبتلا به AML تحت شیمی درمانی بستری در بیمارستان قاضی طباطبایی در سال1395 با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و سپس به صورت تصادفی به سه گروه، دو گروه مداخله دهان شویه عسل (20 نفر) و مراقبت دهانی (20 نفر) و یک گروه کنترل (20 نفر) تخصیص یافتند. علاوه بر مراقبت های روتین بخش، بیماران در گروه پروتکل مراقبت دهانی روزانه دو بار از مسواک، یک بار از نخ دندان و دهان شویه سرم شستشو و در گروه عسل روزانه چهار بار دهان شویه عسل به مدت 30 ثانیه (نسبت عسل به آب 1:20) استفاده نمودند. وزن بیماران در شروع مطالعه و در 4 هفته پیگیری (4 بار) با استفاده از ترازوی دیجیتالی سنجیده شد.
یافته ها
روند تغییرات وزن در گروه کنترل نزولی؛ در گروه دهان شویه عسل بعد از هفته اول صعودی و درگروه مراقبت دهانی، تقریبا روند ثابتی داشت. مقایسه میانگین وزن در گروه های مطالعه در طول هفته های اول و دوم معنی دار نبود (05/0p>) اما اختلاف میانگین وزن بیماران در پایان هفته سوم در گروه عسل و کنترل (039/0=p) و در پایان هفته چهارم در گروه عسل و کنترل (001/0=p) و عسل و مراقبت دهانی (04/0=p) معنی دار بود. تاثیر مداخله عسل در طول زمان معنی دار بود (01/0p<).
نتیجه گیری
نتایج مطالعه نشان داد که دهان شویه عسل سبب بهبود وزن بیماران در طول مدت بستری شده در حالی که این روند در دو گروه دیگر روند معکوس داشته است. با توجه به اثربخشی دهان شویه عسل و سادگی مصرف آن استفاده از این دهان شویه توام با آموزش بهداشت دهان برای ارتقای شاخص های تغذیه ای بیماران در بخش های مراقبت سرطان پیشنهاد می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
52 -60
لینک کوتاه:
magiran.com/p1925833 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!