ارزیابی ساختار و ثبات درونی پرسش نامه شخصیت بر اساس ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (PID-5) در جمعیت ایرانی

پیام:
چکیده:
هدف
پرسش نامه اختلالات شخصیت بر اساس DSM-5 (PID-5) یک ابزار تشخیصی است که با هدف تشخیص گذاری مبتنی بر خصیصه در ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-5) ایجاد شده است. با توجه به نیاز به ابزارهای معتبر در زمینه تشخیص اختلالات شخصیت به زبان فارسی، پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار و ویژگی های روان سنجی پرسش نامه اختلالات شخصیت بر اساس ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (PID-5) در نمونه ای از جمعیت ایرانی انجام شد.
مواد و روش ها
این مطالعه مقطعی در سال 96 در تهران انجام شد. پس از ترجمه پرسش نامه PID-5 به روش ترجمه مستقیم و معکوس، گردآوری داده ها با پرسش نامه PID-5 (220-item) صورت گرفت. مشارکت کنندگان در پژوهش 285 نفر از جمعیت عمومی (66 درصد زن) بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.
یافته ها
ضریب همسانی درونی محاسبه شده (آلفای کرونباخ) برای خصیصه های 25 گانه با میانگین 74/0 و در دامنه ای از 52/0 (بدگمانی) تا 90/0 (غرابت) بود. آلفای کرونباخ محاسبه شده برای اکثر خصیصه ها (18 خصیصه) بالاتر از 70/0 به دست آمد. آلفای کرونباخ محاسبه شده برای حوزه ها نیز در دامنه ای از 70/0 (ضدیت) تا 84/0 (روان پریشی) به دست آمد. علاوه بر آن ساختار پنج عاملی پرسش نامه مورد تایید قرار گرفت.
نتیجه گیری
این مطالعه شواهد اولیه ای از روایی ساختاری، ثبات درونی و مشابهت های بین فرهنگی برای نسخه فارسی پرسش نامه شخصیتیPID-5 فراهم آورد. از این رو، از پرسش نامه PID-5 می توان در پژوهش و تشخیص خصیصه های اختلالات شخصیت در جمعیت ایرانی با اطمینان استفاده کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
102 -108
لینک کوتاه:
magiran.com/p1925844 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.