رابطه سن مادر با وضعیت تکاملی شیرخواران 18-6 ماهه

پیام:
چکیده:
هدف
به دلیل ضرورت پیگیری های بیش تر و متفاوت در کودکانی با تاخیر تکاملی، تعیین عوامل موثر که یکی از آن ها سن مادر در هنگام حاملگی می باشد، در هر جامعه ای اهمیت دارد. لذا، این مطالعه با هدف بررسی رابطه سن مادر با وضعیت تکاملی شیرخواران شهر قزوین انجام گرفت.
مواد و روش ها
این مطالعه مورد- شاهدی با روش نمونه گیری چند مرحله ای به بررسی خصوصیات دموگرافیک و تکامل شیرخواران 18-6 ماهه پرداخته که در سال 1396 به مراکز جامع سلامت مراجعه نمودند. 200 شرکت کننده در دو گروه 100 نفره مطالعه (با تاخیر تکاملی) و شاهد (دارای تکامل طبیعی) مورد ارزیابی قرار گرفتند. وضعیت تکاملی با پرسش نامه سنین و مراحل که در ایران استاندارد شده و دارای نقاط برش کشوری می باشد، سنجیده شد.
یافته ها
ارتباط معناداری بین میانگین سنی مادر (000/0=P) و پدر (001/0=P) و وضعیت تکاملی وجود داشت. ارتباط معناداری بین تاخیر تکاملی در حیطه برقراری ارتباط (000/0=P) و حل مسئله (008/0=P) با سن مادر وجود داشت. در حالی که بین سطح تحصیلات مادر (43/0=P) و پدر (34/0=P) با وضعیت تکاملی تفاوت معناداری وجود نداشت.
نتیجه گیری
رشد و تکامل کودکان و به ویژه تکامل از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به ارتباط سن مادر در هنگام زایمان با تاخیر تکامل در این مطالعه، آگاه سازی والدین در این زمینه می تواند در پیشگیری از بروز تاخیر تکامل موثر باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
145 -149
لینک کوتاه:
magiran.com/p1925861 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!