تبیین عوامل تاثیر گذار بر رفتارباروری از دیدگاه متخصصین: یک مطالعه کیفی

پیام:
چکیده:
هدف
باروری، مسئول بقای بیولوژیک جامعه است، در نتیجه آگاهی از رفتارهای باروری و علل انتخاب این رفتارها، اهمیت بسیار دارد. لذا این مطالعه با هدف تبیین عوامل تاثیرگذار بر رفتار باروری از دیدگاه متخصصین، در سال 95 طراحی شده است.
مواد و روش ها
مطالعه کیفی حاضر به روش تحلیل محتوا و با روی کرد استقرایی و به صورت مصاحبه فردی جهت جمع آوری نظرات گروه متخصصین بهداشت باروری و پرستاری و جمعی از بانوان فرهیخته خراسان شمالی با تخصص های متفاوت، در بیمارستان بنت الهدی و دانشکده پرستاری مامایی، و ستاد تبلیغات استان در رابطه عوامل تاثیر گذار بر رفتارباروری انجام گردید. مدت زمان هر مصاحبه ها بین 30-45 دقیقه بود. با تعداد 40 نفر به اشباع رسید. برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی، از نرم افزار MAXQDA10 استفاده گردید.
یافته ها
فرایند تجزیه و تحلیل داده ها منجر به پیدایش دو طبقه اصلی شامل عوامل زمینه ای (رفاه و دسترسی، فعالیت های اجتماعی، استقلال و اقتدار زن، عوامل قومی- مذهبی، بسته های تشویقی دولتی، تاثیرپذیری از فضای مجازی، وضعیت بهداشتی جامعه) و عوامل فردی شامل، رفتارهای سلامت باروری، خود حمایتی، تمایلات باروری زوجین و رجحان جنسیتی زوجین، قید و بندهای فرزندآوری، دغدغه سلامتی مادر و فرزند) می باشد. البته بعضی در هر دو حوزه اجتماعی و فردی می توانند قرار داده شوند.
نتیجه گیری
از آن جا که رفتارباروری به عنوان مهم ترین پدیده ی تعیین کننده نوسان های جمعیتی یک پدیده چند عاملی است و عوامل بسیار متنوع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جمعیتی، بیولوژیکی، روان شناختی و… از طریق مکانیسم های پیچیده ای بر باروری اثر می گذارند، لذا شناخت عوامل تاثیر گذار بر رفتار باروری و سیاست گذاری متناسب با دیدگاه های مختلف و فرهنگ های متفاوت در کشور می تواند در اجرای سیاست های جمعیتی با روی کرد مثبت موثر باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
155 -163
لینک کوتاه:
magiran.com/p1925863 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!