پیش بینی پراکنش بالقوه گربه وحشی Felis silvestris با استفاده از الگوریتم حداکثر انتروپی در ایران

پیام:
چکیده:
گربه وحشی Felis silvestris یکی از 8 گونه گربه سان کشور است و به استثنای جنگل های واقع در شیب های شمالی رشته کوه های البرز در سایر مناطق کشور مشاهده شده است. از آن جا که اطلاعات چندانی از وضعیت این گونه و زیستگاه های آن در دست نیست، از این رو مدل سازی پراکنش گونه در کشور با استفاده از الگوریتم ماکزیمم انتروپی (MaxEnt) که نوعی رویه مدل سازی وابسته به نقاط صرفا حضور است انجام شد. نقشه پراکنش بالقوه گربه وحشی و فاکتورهای موثر تاثیرگذار بر پراکنش گونه با استفاده از 144 نقطه حضور گربه وحشی همراه با 10 متغیر محیط زیستی به دست آمد. کارایی مدل به وسیله سطح زیر منحنی (ROC) ارزیابی شد. مقدار0/816= AUCبرای داده های تعلیمی نشان داد که مدل دارای قابلیت پیش بینی خوبی برای تعیین زیستگاه های بالقوه گربه وحشی است. هم چنین براساس نتایج فراکافت جک نایف، از بین 10 متغیر مورد مطالعه، کاربری اراضی، شیب و ارتفاع به ترتیب فاکتورهای نخست موثر بر پراکنش گربه وحشی در فلات ایران، شناسایی شدند. منحنی پاسخ متغیرکاربری اراضی نشان داد زمین های کشاورزی، مناطق خشک و بیابانی محدودکننده حضور گربه وحشی در مناطق مختلف هستند هم چنین مدل نشان داد شیب های شمالی البرز پتانسیل لازم برای حضور گربه وحشی را دارند، لذا مطالعه سیستماتیک زیستگاهی به منظور شناخت جزئیات نیازهای زیستگاهی گونه، هم چنین برنامه ریزی حفاظتی برای جمعیت های گربه وحشی در مناطق شناسایی شده به وسیله مدل با اولویت زیستگاه های به دور از سکونتگاه های انسانی برای حفاظت از جمعیت های خالص گربه وحشی توصیه می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -24
لینک کوتاه:
magiran.com/p1925887 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.