بررسی تاثیر خوراکی کیلکای خام (Clupeonella spp.) بر برخی از شاخص های رشد فیل ماهی (Huso huso Linnaeus, 1758) پرواری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

از آن جاکه کیلکا ماهیان (Clupeonella spp.) جزء غذای عمده و طبیعی فیل ماهیان (Huso huso) دریای خزر محسوب می شوند، درتحقیق حاضر تاثیر تغذیه با کیلکا خام بر شاخص های رشد فیل ماهیان پرورشی مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور تعداد 120 قطعه ماهی با میانگین وزن 238±1175 گرم در مخازن فایبرگلاس ذخیره سازی شدند. ماهیان به مدت 60 روز و مقادیر 0، 25، 50، 75، 100 درصد کیلکای خام در جیره غذایی در مقایسه با غذای کنسانتره مورد بررسی قرار گرفتند. این مطالعه در طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار انجام شد. در پایان دوره آزمایش، بالاترین عملکرد رشد با توجه به طول، وزن و میانگین بیومس نهایی، میانگین ضریب چاقی (CF)، میزان نرخ رشد ویژه (SGR)، میانگین رشد روزانه (ADG)، میزان افزایش وزن بدن (BW%) و میانگین تولید در تیمار 5 (100 درصد کنسانتره بدون کیلکا) محاسبه گردید که با تیمار 4 (25 درصد کیلکا + 75 درصد کنسانتره) اختلاف معنی داری نداشت (0/05<p). ضریب تبدیل غذایی (FCR) تیمار 4 (0/04±1/07) با تیمار 5 (0/02±0/81) اختلاف معنی داری داشت (0/05>p). برآورد اقتصادی جیره غذایی برای تیمار 4 (25 درصد کیلکا + 75 درصد کنسانتره) 10 درصد پایین تر از تیمار 5 (100 درصد کنسانتره بدون کیلکا) بود. نتایج به دست آمده دراین تحقیق نشان داد که افزودن 25 درصد کیلکا به جیره غذایی فیل ماهیان پرواری بر شاخص های رشد ماهی تاثیر داشته و بنابراین با توجه به فراوانی نسبی و در دسترس بودن، ارزش غذایی و قیمت مناسب کیلکا، استفاده 25 درصد از کیلکا در جیره غذایی روزانه فیل ماهیان در مزارع پرورشی توصیه می گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
223 تا 230
لینک کوتاه:
magiran.com/p1925955 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!