بررسی نسبت جنسی و رابطه وزن با کاراپاس خرچنگ شناگر آبی (1775Portunus segnis Forskal,) در آب های استان هرمزگان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این مطالعه خصوصیات زیستی خرچنگ شناگر آبی (Portunus segnis) در آب های استان هرمزگان (از سیریک تا بندرعباس) مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد 722 نمونه خرچنگ به مدت یک سال از خرداد 1390 تا اردیبهشت 1391 توسط تور ترال میگو و گوشگیر صید گردید. 57/9 درصد از ترکیب صید را نر و 42/1 درصد را خرچنگ های ماده شامل شدند که نسبت بین نر و ماده (1/3:1) اختلاف معنی داری با هم داشتند (0/05>p). کوچک ترین و بزرگ ترین عرض کاراپاس به ترتیب 5/2 و 17/9 سانتی متر و هم چنین حداقل و حداکثر وزن آن ها به ترتیب 2/8 و 398/78 گرم بود. میزان b برای جنس نر و ماده به ترتیب در رابطه وزن- عرض کاراپاس 3/24 و 2/69 و در رابطه وزن -طول کاراپاس 3/02 و 2/76 تعیین شد. الگوی رشد آلومتریک به دست آمد. هم چنین میانگین وزن در جنس های نر و ماده 70/05±107/46 و 49/81±114/44 محاسبه شد که از اختلاف معنی داری برخوردار بود (0/05>p). فاکتور وضعیت در عرض کاراپاس 2/66±6/86 و در طول کاراپاس 13/06±65/54 محاسبه گردید. مطالعه حاضر می تواند برای زیست شناسان و محققین شیلاتی در جهت شناخت بیش تر خصوصیات جمعیتی این گونه مفید باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
281 تا 288
لینک کوتاه:
magiran.com/p1925973 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!