بررسی مبانی فلسفی معرفت شناختی ارزشیابی در دوره پست مدرن در تعلیم وتربیت

پیام:
چکیده:
در پژوهش حاضر، مبانی معرفت شناختی ارزشیابی در دوره پست مدرن در چهار رویکرد برجسته معرفت شناسی این دوره در حوزه ارزشیابی: رویکرد ساختن گرایی، هرمنوتیک، انتقادی (مشارکتی) و التقاطی، مورد بررسی قرار گرفته است. روش انجام پژوهش تحلیلی - اسنادی بوده است. به منظور گردآوری داده های لازم برای پاسخ گویی به سوالات پژوهش کلیه اسناد موجود و مرتبط با موضوع با استفاده از فرم گردآوری داده ها جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفته است. عمده ترین یافته ها با توجه به سوال های پژوهش عبارت اند از معرفت شناختی ارزشیابی پست مدرن، مبتنی بر روش های انتقادی و مشارکتی توام با روش های کمی و کیفی است؛ و سرانجام نتایج این پژوهش اینکه، ارزشیابی ترکیبی باشد که: به تمامی دیدگاه های معرفت شناسانه در حوزه ارزشیابی توجه شود؛ همه نقاط قوت الگوهای ارزشیابی مدنظر قرار گیرد؛ به تفاوت های فردی، نژادی، منطقه جغرافیایی و فرهنگی با تاکید بر نیازهای کنونی و اهداف و شرایط مطلوب آینده ارزشیابی بر مبنای معرفت شناسی آن، توجه شود؛ به جنبه های عاطفی و انگیزشی و اعتقادی فراگیران اهمیت داده شود، زیرا عامل محرکه برای فرایند یاددهی- یادگیری و پویایی آموزش می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
115 -130
لینک کوتاه:
magiran.com/p1926362 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.