تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر برخی ویژگی های کمی و کیفی درختان صنوبر دلتوئیدس

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی اثر ارتفاع از سطح دریا روی برخی ویژگی های کمی و کیفی گونه صنوبر دلتوئیدس در استان مازندران سه رویشگاه در حدود ارتفاعی بین 150 تا 1200 متر در شهرستان ساری انتخاب شد. در هر رویشگاه برخی از مشخصه های کمی درختان از جمله قطر برابرسینه، ارتفاع کل، سطح مقطع، حجم، ضریب شکل و متغیرهای کیفی شامل سلامت تنه، تقارن تاج و فرم تنه مورد اندازه گیری و ارزیابی قرار گرفت و با استفاده از تجزیه واریانس یک طرفه و آزمون کروسکال والیس، مقادیر مربوط به مشخصه های کمی و کیفی درختان درسه رویشگاه مقایسه شدند. نتایج نشان داد که ارتفاع از سطح دریا اثرات معنی داری روی خصوصیات کمی و کیفی درختان صنوبر دلتوئیدس داشت و در ارتفاعات پایین تر (300-150 متر) درختان صنوبر از رشد قطری و حجمی مطلوب تری نسبت به ارتفاعات بالاتر برخوردار بودند. بر اساس نتایج بیشترین مقدار قطر برابرسینه (83/27 سانتی متر) ، ارتفاع (13/21 متر) ، سطح مقطع (046/0 مترمربع) و حجم (11/2 مترمکعب) و بیشترین فراوانی درختان با تنه استوانه ای در رویشگاه مهدشت (ارتفاع کمتر) مشاهده شد. درختان رویشگاه پهنه کلا دارای بیشترین مقدار ضریب شکل (99/0) و تاج متقارن بودند. با توجه به نتایج این پژوهش می توان بیان کرد کاشت گونه صنوبر دلتوئیدس در مناطق پایین بند می تواند موجب افزایش خصوصیات کمی و کیفی درختان این گونه شود و راهکار مناسبی به منظور تامین نیاز چوبی صنایع وابسته به چوب باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
30 -38
لینک کوتاه:
magiran.com/p1926588 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!