بررسی شیوع رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان شهر قم در سال 1395

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
نوجوانی دوره حساسی از زندگی است که با تغییرات و رشد سریع مشخص می شود ، این تغییرات با رفتارهایی در ارتباط است که بر سلامتی فرد تاثیر می گذارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی شیوع انواع رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان دبیرستانی شهر قم اجرا گردید.
روش بررسی
این تحقیق از نوع مقطعی می باشد. نمونه پژوهش شامل 800 نفر (400 دختر و 400 پسر) از دانش آموزان متوسطه دوم شهر قم بودند، که به روش نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد بود. داده ها ازطریق نرم افزارSPSS16 بوسیله آزمونهای تی تست ، کای اسکوئر و آماره های توصیفی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
​نتایج نشان داد که سن شروع مصرف قلیان در دانش آموزان با 137 نفر (3/29 درصد) نسبت به سایر مواد غیر مجاز پایینتر بود.
نتیجه گیری
با توجه به شیوع بالای رفتارهای پرخطر در دانش آموزان دبیرستانی ضرورت انجام برنامه های راهبردی و مداخله های علمی در این گروه سنی که آینده سازان جامعه به شمار می روند، ضروری به نظر می رسد.
زبان:
فارسی
صفحات:
44 -51
لینک کوتاه:
magiran.com/p1926982 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.