مقایسه رشد و عملکرد برخی ارقام تجاری گلابی روی دو پایه پاکوتاه ولیک (Crataegus atrosanguinea) و کوئینس A

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
باغ های گلابی ایران اغلب روی پایه های پابلند احداث شده، اما در سال های اخیر توجه بیش تری به کشت نیمه متراکم تا کاملا متراکم این محصول روی برخی پایه ها نظیر کوئینس A معطوف شده است. علاوه بر پایه کوئینس A، پایه ولیک قرمز (Crataegus atrosanguinea) نیز با برخی ارقام گلابی سازگاری داشته و ضمن ایجاد پاکوتاهی، دارای تحمل بالائی به تنش خشکی است. در این پژوهش رشد و باردهی پنج رقم تجاری گلابی (شاه میوه، درگزی، هاروسوئیت، اسپادونا و بارتلت) روی پایه های ولیک قرمز، کوئینس A و بذری درگزی (به عنوان شاهد) طی سال‏های 94-1392 بررسی شد. نتایج بیانگر بیش ترین پاکوتاهی نسبت به پایه بذری به میزان 7/64 درصد برای رقم درگزی و 4/24 درصد برای رقم بارتلت روی پایه ولیک بود. در میان ارقام بررسی شده، رقم اسپادونا با میانگین 3/296، 9/220 و 9/189 سانتی متر بیش ترین ارتفاع را به ترتیب روی پایه بذری، کوئینس A و ولیک داشت. نوع پایه، تاثیر قابل توجهی بر اندازه میوه، اسیدیته قابل تیتر (TA) و میزان مواد جامد محلول (TSS) در ارقام مختلف نداشت. با توجه به بیشترین میزان پاکوتاهی ارقام روی پایه ولیک، کم ترین میزان عملکرد در درخت روی این پایه مشاهده شد. بر اساس شاخص عملکرد به سطح مقطع تنه (TCA) ، بیشترین کارایی عملکرد در ترکیبات پیوندی رقم درگزی/کوئینس A و سپس درگزی/ولیک به دست آمد. در مناطق فاقد بیماری آتشک، ترکیب پیوندی رقم اسپادونا/ولیک با توجه به کارایی بالا و سال-آوری پایین می تواند به عنوان مناسب ترین ترکیب در نظر گرفته شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 21
لینک کوتاه:
magiran.com/p1927111 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!