تاثیر هیدروپرایمینگ بذر و روش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در شرایط کم‏ آبیاری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
به منظور بررسی تاثیر هیدروپرایمینگ بذر، روش کاشت و کم‏آبیاری بر عملکرد ذرت سینگل کراس 704، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار طی سال های 95-1394 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اسلام آباد غرب اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی شامل پرایمینگ بذر در دو سطح (بدون پرایم و هیدروپرایمینگ) و روش کاشت در دو سطح (روی پشته و در کف جوی) در سه محیط آبیاری (تامین 100، 85 و 70 درصد نیاز آبی گیاه) بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر سال، رژیم آبیاری و پرایمینگ بذر بر عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود در حالی که اثر روش کاشت معنی دار نبود. اثر متقابل رژیم آبیاری × پرایمینگ بذر × روش کشت بر عملکرد دانه در سطح احتمال پنج درصد معنی دار بود و بالاترین مقدار این صفت (289/13 تن در هکتار) با هیدروپرایمینگ بذر و کشت در کف جوی و تامین 100 درصد نیاز آبی گیاه به دست آمد. عملکرد دانه در تیمار هیدروپرایمینگ بذر 973/10 تن در هکتار بود (در حدود 650 کیلوگرم در هکتار بیشتر از تیمار بدون پرایم). با توجه به نتایج به دست آمده توصیه می شود کشاورزان با انجام هیدروپرایمینگ بذر و کشت در کف جوی، عملکرد دانه ذرت را افزایش دهند.
زبان:
فارسی
صفحات:
53 تا 71
لینک کوتاه:
magiran.com/p1927114 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!