بررسی اثر تغییر تخلخل، تراوایی و غیرهمسانگردی سنگ مخزن در فرایند انحلال و شروع جابه جایی طبیعی در ذخیره سازی کربن دی اکسید در آبده های شور

پیام:
چکیده:

از جمله راهکار های کاهش اثرهای محیط زیستی انتشار کربن دی اکسید و کاهش تغییرهای آب و هوا توسعه فناوری جذب و ذخیره سازی کربن (CCS) در آبده های شور می باشد. انحلال گاز اسیدی در آب باعث می شود مقداری از گاز اسیدی به صورت محلول وارد سیال مخزن شود که باعث افزایش ظرفیت ذخیره مخزن می شود. انحلال کربن دی اکسید باعث بالا رفتن چگالی آب در قسمت بالای مخزن می شود. آب اشباع شده که در بالای مخزن قرار دارد، موجب فرایند همرفت (جا به جایی) می شود که در نتیجه آن، کربن دی اکسید بیش تری در آب حل شده و ایمنی ذخیره سازی را افزایش می دهد. در این پژوهش، انحلال کربن دی اکسید و جا به جایی طبیعی در یک مخزن آبده شور مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف اصلی در این مطالعه، بررسی اثر تغییر تخلخل و تراوایی و غیرهمسانگردی سنگ مخزن در فرایند انحلال و شروع جا به جایی طبیعی، زمان شروود بیش ترین و تغییر مقدار انحلال با زمان در حالت های گوناگون مخزن آبده است. بر اساس همین هدف، شبیه سازی عددی اختلاط همرفتی در آبده همگن و در ادامه غیرهمسانگرد صورت گرفته و سه دوره موثر در زمان ذخیره سازی کربن دی اکسید درون آبده معرفی شده است. همچنین معیارهای مورد نیاز برای دقت شبکه بندی مناسب و مدل سازی صحیح اختلاط همرفتی کربن دی اکسید در آبده بررسی شده است. نتیجه ها نشان داده که تراوایی اثر چشمگیری روی زمان آغاز جا به جایی و فرایند اختلاط همرفتی دارد، بنابراین باید به عنوان یکی از پارامتر های اصلی در انتخاب مخزن ذخیره سازی در نظر گرفته شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
237 تا 249
لینک کوتاه:
magiran.com/p1927348 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!