تعیین نگرش و دانش در رفتار زیست محیطی شهروندان شهر گرگان (1396)

پیام:
چکیده:
 
زمینه و هدف
مخاطرات زیست محیطی یکی از مهم ترین عوامل تهدیدکننده سلامت انسان ها است. رشد چشمگیر جمعیت و سبک زندگی نوین موجب بروز انواع مشکلات زیست محیطی و شیوع بیماری ها شده است. این مطالعه به منظور تعیین نگرش و دانش در رفتار زیست محیطی شهروندان شهر گرگان انجام شد.
روش بررسی
این مطالعه مقطعی توصیفی – تحلیلی روی 400 نفر (209 مرد و 191 زن) از شهروندان شهر گرگان طی سال 1396 انجام شد. برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری چند مرحله ای استفاده گردید. شهر گرگان طبق تقسیمات شهری به 3 طبقه تقسیم شد و محله های درون طبقات به عنوان خوشه در نظر گرفته شدند. از هر منطقه 40 درصد محلات به صورت تصادفی وارد مطالعه شدند. ابزارهای مورد استفاده برای جمع آوری داده ها پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه های دانش، نگرش و رفتار زیست محیطی بود.
یافته ها
سطح نگرش و دانش زیست محیطی شهروندان ضعیف و رفتار حامی محیط زیست آنان قوی ارزیابی شد. افراد با سن بالاتر، تحصیلات بالاتر و میزان اشتغال رفتار حامی محیط زیست بهتری داشتند (P<0. 05). بین نگرش زیست محیطی با رفتار حامی محیط زیست رابطه آماری معنی دار و معکوس یافت شد (P<0. 05). افزایش دانش زیست محیطی سبب افزایش رفتار حامی محیط زیستی گردید (P<0. 05).
نتیجه گیری
سطح دانش و نگرش زیست محیطی شهروندان گرگان ضعیف و رفتار حامی محیط زیستی آنان قوی ارزیابی شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
89 -96
لینک کوتاه:
magiran.com/p1928139 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.