مقایسه ابعاد ناگویی هیجانی با هوش هیجانی، علائم روانشناختی و بهوشیاری در بیماران هیپرتانسیون اساسی و افراد سالم شهر کرمانشاه در سال 1395

پیام:
چکیده:
مقدمه
بیماری هیپرتانسیون اساسی، اختلالی روانی- فیزیولوژیک است که علاوه بر عوامل زیستی، عوامل روان شناختی نیز در بروز و تشدید آن نقش دارند. لذا، پژوهش حاضر با هدف مقایسه ابعاد ناگویی هیجانی با هوش هیجانی، علائم روانشناختی و بهوشیاری در بیماران هیپرتانسیون اساسی و افراد سالم انجام شد.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی-مقایسه ای است. در این پژوهش 100 نفر مبتلا به هیپرتانسیون اساسی مراجعه کننده به مطب پزشک متخصص قلب و عروق در شهر کرمانشاه در سال 1395 به روش نمونه گیری در دسترس و 100 نفر سالم از بین همراهان بیماران و کارمندان دانشگاه از طریق همتاسازی با نمونه بیمار انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های جمعیت شناختی، ناگویی هیجانی، مقیاس بیمارستانی اضطراب و افسردگی، هوش هیجانی و بهوشیاری انجام شد. داده های پژوهش با روش های آمار توصیفی، آزمون مجذور کای و t مستقل تحلیل شد.
یافته ها
نتایج نشان داد بین دو گروه هیپرتانسیون و سالم در متغیرهای وزن، شاخص توده بدنی، دشواری در شناسایی احساسات، دشواری در توصیف احساسات و تفکر برون مدار تفاوت معنی دار وجود داشت (05/0>p) ؛ اما این تفاوت در مورد متغیر قد معنی دار نبود (05/0<p). همچنین، بین دو گروه مبتلا به هیپرتانسیون و افراد سالم در متغیرهای روان شناختی ناگویی هیجانی، افسردگی و اضطراب، بهوشیاری و هوش هیجانی تفاوت معنی داری وجود داشت (05/0>p).
نتیجه گیری
علاوه بر عوامل زیستی، عوامل روان شناختی و رفتاری که با سهولت بیشتری تغییر می یابند، نیز با هایپرتانسیون رابطه دارند. پیشنهاد می شود که این متغیرها در فرآیند درمان افراد دارای هایپرتانسیون اساسی مورد توجه قرار گیرند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
57 -68
لینک کوتاه:
magiran.com/p1928475 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.