بینامتنیت و نوع ادبی (تاثیر پذیری انواع ادبی از یک دیگر)

نویسنده:
پیام:
چکیده:
متون در معنای امروزین (چه متن نوشتاری و چه متن غیر نوشتاری) به گونه ای از متون پیش از خود تاثیر پذیرفته و بر متون پس از خود تاثیر می گذارند، به دیگر سخن متنها با متون پیش و پس از خود در گفتگو هستند؛ بینامتنیت در صدد آن است که چگونگی چنین تاثیرات و تاثرات و شیوه های مختلف و کارکردهای متنوع آن را باز نمایاند. می توان گفت علاوه بر اینکه متون با یکدیگر رابطه بینامتنی دارند، در مقیاسی بزرگتر، انواع ادبی نیز دارای چنین کارکردی هستنند، یا دست کم می توان مدعی شد، روابط بین متنی در برخی انواع ادبی نیز دیده می شود؛ این رابطه زمانی بیشتر برجسته می شود که دو نوع ادبی متفاوت، از چنین مختصه ای برخوردار باشند؛ بر این اساس، در پژوهش حاضر تلاش می شود ضمن تبیین این موضوع، روابط بین متنی {یا نوعی} برخی از انواع ادبی فارسی بررسی شود؛ از این رو بر آنیم ضمن تبیین روابط بین متنی حماسه و ادب غنایی، با تاکید برقالب قصیده در شعر فارسی، نشان دهیم ساختار قصیده فارسی در دستگاه های مختلف، متاثر از ساختار نوع ادبی حماسه است. این تاثیرپذیری، بویژه در دستگاه بلاغی قصیده، مشهود تر است.
زبان:
فارسی
صفحات:
23 تا 48
لینک کوتاه:
magiran.com/p1928487 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!