بررسی عوامل موثر بر سلامت اجتماعی شهروندان استان ایلام

پیام:
چکیده:
امروزه سلامت اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد مهم سلامت نقش و اهمیت گسترده ای یافته است. مقاله ی حاضر به بررسی عواملی که بر روی سلامت اجتماعی تاثیر گذارند، می پردازد. بدین جهت، با بهره گیری از نظریات جامعه شناختی در پی بررسی این عوامل بر سلامت اجتماعی در استان ایلام می باشیم. روش تحقیق این مطالعه، پیمایشی و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. حجم نمونه 384 نفر و از ترکیب روش نمونه گیری طبقه بندی و خوشه ایاستفاده شده است و پاسخگویان افراد بالای 15 سال بودند. نتایج حاکی از این است که میانگین سلامت اجتماعی در استان ایلام اندکی بالاتر از مقدار متوسط می باشد. از بین متغیرهای زمینه ای «سن» ، «وضع تاهل» ، «جنسیت» ، «تحصیلات» و «پایگاه اقتصادی اجتماعی» با سلامت اجتماعی رابطه ی معناداری داشتند و تنها دو متغیر پایگاه و جنسیت رابطه ی معناداری با سلامت اجتماعی نداشتند. بررسی نتایج معادلات ساختاری نیز نشان داد که در شاخص سلامت اجتماعی بعد «پیوستگی اجتماعی» از بالاترین اثر برخوردار است؛ و با در نظر گرفتن سهم اثرات مستقیم و غیر مستقیم در تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل، متغیرهای دینداری، شبکه ی اجتماعی، اعتماد اجتماعی، حمایت اجتماعی و امنیت اجتماعی بر سلامت اجتماعی به ترتیب، بیشترین رابطه و اثر در سلامت اجتماعی داشتند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
37 -66
لینک کوتاه:
magiran.com/p1928601 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.