بررسی رابطه بین پایگاه اقتصادی اجتماعی با نوع و میزان مشارکت ورزشی (مورد مطالعه: زنان استان ایلام)

پیام:
چکیده:
تحقیق حاضر در پی توصیف و تبیین رابطه ی بین پایگاه اقتصادی اجتماعی با نوع و میزان مشارکت ورزشی زنان بود. این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفت و داده های مورد نظر از طریق پرسشنامه جمع آوری، استخراج و تحلیل شد. جامعه ی آماری تحقیق، زنان 19 سال و بالاتر استان ایلام و حجم نمونه 500 نفر بودند. نمونه ها از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای شناسایی و داده ها از آن جمع آوری شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که زنان خانه دار، با تحصیلات و درآمد پایین، با عدم مشارکت ورزشی، زنان با تحصیلات و درآمد متوسط، مستقل از شغلی که دارند بیشتر به ورزش همگانی و زنان دانشجو یا شاغل دارای تحصیلات و درآمد بالا بیشتر به ورزش های سازمان یافته می پردازند. همچنین از بین ابعاد مختلف پایگاه اقتصادی اجتماعی، به ترتیب پایگاه شغلی سرپرست خانواده (همسر یا والدین) با 46/0 و درآمد خانواده با 40/0 بیشترین رابطه را با مشارکت ورزشی زنان دارند. علاوه بر این نتایج رگرسیون تک متغیره نشان داد که حدود 18 درصد از تغییرات مشارکت ورزشی زنان توسط پایگاه اقتصادی اجتماعی قابل تبیین است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
119 -148
لینک کوتاه:
magiran.com/p1928604 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.