بهبود خواص آکوستیک گونه های چوبی افرا و راش با تیمار آب گرمایی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
از خصوصیات ویژه چوب، خاصیت آکوستیکی آن بوده که باعث کاربرد زیاد آن در ساخت ادوات موسیقی شده است. حصول اطلاعاتی از خواص آکوستیکی آن و عوامل تاثیر گذار بر بهبود این خصوصیات اهمیت زیادی دارد. از طرف دیگر اصلاح خصوصیات چوب با روش های دوست دار محیط زیست از فرآیند هایی است که امروزه اهمیت فراوانی پیدا نموده است. در این مطالعه دو گونه بومی شمال ایران شامل راش (Fagus orientalis L.) و افرا پلت (Acer velutinum) از نظر خاصیت آکوستیکی بررسی شدند. همچنین نمونه های آزمونی تحت شرایط تیمار آب گرمایی قرار گرفتند. سپس اثر تیمار آب گرمایی بر خواص آکوستیک نمونه ها به روش ارتعاش خمشی در تیر دو سر آزاد مورد سنجش قرار گرفت.
مواد و روش ها
برای بررسی خواص آکوستیکی گونه های چوبی راش و افرا، نمونه هایی با ابعاد (مماسی) 20 × (شعاعی) 20 × (طولی) 360 میلی متر از تخته های این دو گونه ی چوبی طبق استاندارد ISO 3129 برش داده شدند. تیمار آب گرمایی با دمای 150 درجه سلسیوس و به مدت 5 ساعت روی نمونه ها اعمال گردید. خواص آکوستیک نمونه های تیمار شده شامل مدول الاستیسیته، میرایی ارتعاش، سرعت موج، کیفیت صوت، ضریب آکوستیک و کارایی تبدیل آکوستیک در دو جهت طولی- شعاعی و طولی- مماسی ارزیابی شدند و با خصوصیات آکوستیک نمونه های شاهد مورد مقایسه قرار گرفتند.
یافته ها
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تیمار آب گرمایی چوب تاثیر معنی داری روی بهبود تمامی خواص آکوستیک ارزیابی شده به غیر از مدول الاستیسیته و ضریب آکوستیک در مقایسه با نمونه های شاهد دارد. در حالت کلی نیز بیشترین تاثیر تیمار آب گرمایی چوب روی میرایی، کیفیت صوت و کارایی تبدیل آکوستیک در گونه افرا مشاهده گردید. نتایج همچنین بیانگر این بود که در نمونه های تیمار شده اختلاف معنی داری بین خواص آکوستیک اندازه گیری شده در دو جهت طولی- شعاعی و طولی- مماسی وجود نداشت.
نتیجه گیری
تاثیر تیمار آب گرمایی روی بهبود خصوصیات آکوستیک نمونه ها می تواند به دلیل خروج مواد استخراجی محلول در آب این نمونه ها با پاک سازی مواد انباشته شده در مجاری آوندی و سایر عناصر ساختمانی، طی تیمار و همچنین افزایش ثبات ابعادی نمونه های تیمار شده باشد. با توجه به نتایج این مطالعه می توان تیمار آب گرمایی گونه های چوبی بخصوص گونه افرا را برای استفاده در ساخت صفحات صوتی و همچنین جعبه های تشدید صدای آلات موسیقی مانند سنتور، زیلوفن و ویولن پیشنهاد نمود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
87 -101
لینک کوتاه:
magiran.com/p1928614 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!