بررسی سطوح فسفر و روی برخصوصیات کمی وکیفی بذر دو رقم نخود دیم

پیام:
چکیده:
نخود (L. Cicer arietinum) به مقدار زیادی فسفر نیاز دارد، از سوی دیگر افزایش یکی از دو عنصر فسفر و روی باعث کاهش دیگری در گیاه می گردد. به منظور بررسی سطوح فسفر و روی برخصوصیات کمی و کیفی بذر دو رقم نخود دیم آزمایشی به صورت اسپیلت پلات فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه فاکتور شامل دو رقم نخود (آرمان و (ILC482 به عنوان کرت اصلی وکرت های فرعی شامل فسفر در سه سطحP2، P1 وP3 به ترتیب با 32، 46 و 60 کیلوگرم p2o5 در هکتار از منبع سوپرفسفات تریپل و سه سطح رویZn2، Zn1وZn3 به ترتیب با صفر، 5/2 و 5 کیلوگرم در هکتار Znاز منبع سولفات روی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد در سال 1383 اجرا گردید. نتایج نشان داد که رقم آرمان با عملکرد دانه وعملکرد بیولوژیک به ترتیب 2606 و 4341 کیلوگرم در هکتار با رقم ILC482 با میزان عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک به ترتیب 1662و2779 کیلوگرم در هکتار تفاوت معنی دار داشت. فسفر اثر معنی داری بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک،تعداد دانه در غلاف و تعداد شاخه اصلی داشت، بیشترین میزان در هر مورد از مصرف 60 کیلوگرم در هکتار P2O5 به دست آمد. روی اثر معنی داری بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک، تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در بوته و تعداد شاخه اصلی داشت، بیشترین میزان در هر مورد از مصرف 5 کیلوگرم در هکتار روی به دست آمد. بیشترین میزان پروتئین دانه از مصرف 60 کیلوگرم در هکتار P2O5 و 5 کیلوگرم در هکتار روی به دست آمد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -24
لینک کوتاه:
magiran.com/p1928624 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.