بررسی پارامترهای مختلف فلورسانس کلروفیل علف هرز فالاریس (Phalaris minor) تحت تاثیر علف کش مزوسولفورون متیل + یدوسولفورون متیل

پیام:
چکیده:
اندازه گیریفلورسانسکلروفیل،روشیغیرتخریبیوبسیارحساساستکهاطلاعاتمهمیدررابطهبادستگاهفتوسنتزگیاهبه دست می‎دهد. این پژوهش با هدف امکان سنجی بهره‎گیری از پارامترهای مهم فلورسانس کلروفیل در تشخیص زودهنگام اثرات تخریبی علف‎کش مزوسولفورن متیل + یدوسولفورون متیل قبل از بروز علایم ظاهری آن در علف‎هرز فالاریس انجام شد. آزمایش گلخانه‎ایبا شش تیمار وپنجتکرار، به صورت کاملا تصادفی،جهتبررسیپارامترهایفلورسانسکلروفیل شامل Fvj (فلورسانس نسبی در مرحله J) ، Fv/Fm (حداکثر کارایی عملکرد کوانتومی فتوسیستم دو) ، PI (شاخص فتوسنتز) و Area (حداکثر ظرفیت کوئینونی فتوسیستم دو) در فالاریستا هفتروزپسازپاششعلف‎کشمزوسولفورون متیل + یدوسولفورون متیل انجامشد. نتایج نشان داد که واکنش صفات Area و Fv/Fm به مصرف مزوسولفورون متیل + یدوسولفورون متیل آهسته بود؛ در حالی‎که صفات Fvj و PI واکنش سریعی نشان دادند. تقریبا از همان روز اول پس از سم‎پاشی دو صفت Fvj و PI کاهش محسوسی نشان دادند که این روند کاهشی در PI شدیدتر اما همراه با خطای استاندارد بیشتری نسبت به Fvj بود. با افزایش میزان علف‎کش مزوسولفورون متیل+ یدوسولفورون متیل، هر دو پارامتر PI و Fvj کاهش یافتند. می توان نتیجه گرفت که این دو پارامتر PI و Fvj حساسیت ویژه ای به علف‎کش نشان دادند و قبل از ظهور علائم ظاهری علف‎کش تصویری از تاثیرات مخرب فیزیولوژیک آن در اختیار قرار دادند؛ به طوری که در روز هفتم مقادیر پارامترهای PI و Fvj به ترتیب 94 و 75 درصد کاهش نشان داد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
63 -72
لینک کوتاه:
magiran.com/p1928628 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.