استعاره و میان رشتگی؛ بیان موارد کاربست استعاره ها در پژوهش میان رشته ای

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
تشبیه و استعاره، از صنایع مهم ادبی محسوب می‍شوند که در تبیین و رفع ابهام از مفاهیم مبهم و پیچیده نقشی مهمی دارد. گرچه استعاره‍ ها بیشتر در زمره صنایع ادبی به حساب می آیند و ابعاد زیبایی شناختی آن ها شناخته شده تر است، اما در دوره مدرن توانسته اند راه خود را به دنیای علم نیز باز نمایند و نقشی تاثیرگذار در اکتشافات برجسته علمی در دوران معاصر داشته باشند. با توجه به اهمیت مقوله «پیچیدگی» در مطالعات میان رشته ای و نقش بسزای استعاره ها در تبیین و پرده برداشتن از پیچیدگی امور، می توان از استعاره ها در مواضع مختلفی در پژوهش میان رشته ای استفاده کرد. چهار کاربست اصلی استعاره ها در مطالعات میان رشته ای عبارت اند از: 1) تبیین معنای عمومی و کلی از میان رشتگی؛ 2) تعیین کیفیت تعامل رشته ها با یکدیگر؛ 3) تعیین نحوه برقراری دیالوگ و گفت وگو میان رشته های مختلف؛ و 4) کمک به استخراج مسائل میان رشته ای و برنامه تحقیقاتی. بر این اساس و در قالب این چهار کاربست اصلی به بیان و توضیح 6 استعاره رایج در میان رشته ای خواهیم پرداخت. این 6 استعاره عبارت اند از: مرزگذری، پل‍سازی، بازسازی، مجمع الجزایر، دوزبانگی، و نگاشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 26
لینک کوتاه:
magiran.com/p1928732 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!