واکاوی تغییرات بلند مدت دما و بارش با چند روش ناپارامتری شناسایی روند در حوضه سد درودزن

پیام:
چکیده:
حوضه سد درودزن یکی از مناطق استراتژیک تولید کشاورزی در استان فارس است. تغییرات سری های زمانی پارامترهای اقلیمی به خصوص روند پارامترهای دما و بارش می تواند بر چرخه رشد محصولات کشاورزی، وضعیت منابع آب و اقتصاد ساکنان حوضه تاثیر قابل توجهی داشته باشد. در مطالعه حاضر، روند بارش و دما، در 13 ایستگاه باران سنجی و 4 ایستگاه دماسنجی بررسی گردید. در ابتدا از آزمون نقطه تغییر به روش پتیت جهت آزمون همگنی و وجود نقطه شکست در سری زمانی داده ها استفاده شد. سپس به کمک روش های من_کندال (MK) ، من_کندال اصلاح شده (MMK) و شیب خط سن وجود روند در سری زمانی بارش و دمای متوسط ماهانه و سالانه بررسی گردید. نتایج آزمون پتیت نشان داد نقطه شکست معنی داری در سری های ماهانه و سالانه بارش و ماهانه دما وجود ندارد، تنها در سری سالانه دمای 2 ایستگاه، نقطه شکست معنی دار در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد. نتایج بررسی روند با هر سه آزمون نشان داد روند بارش ماهانه در همه ایستگاه ها و بارش سالانه در بیشتر ایستگاه ها کاهشی و روند دمای متوسط ماهانه و سالانه افزایشی بوده است؛ با این حال، در هیچ یک از سری های زمانی روند در سطح اطمینان 95 درصد معنادار نبوده است. بر اساس نتایج، در کل حوضه دمای متوسط سالانه 7/3 درصد نسبت به میانگین افزایش و بارش 1/9 درصد کاهش داشته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
123 تا 134
لینک کوتاه:
magiran.com/p1928796 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!