اثر مصرف همزمان عصاره های اتانولی آویشن شیرازی و پونه کوهی بر عملکرد و ریخت شناسی دستگاه گوارش در جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره آلوده به سم آفلاتوکسین B1

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه مطالعاتی
کاهش مسمومیت ناشی از آفلاتوکسین در جوجه های گوشتی که به عنوان یکی از منابع تامین پروتئین انسانی هستند به واسطه به کارگیری ترکیبات گیاهی اهمیت دارد.
هدف
مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات عصاره های اتانولی آویشن شیرازی و پونه کوهی بر عملکرد، فراسنجه های بیوشیمیایی خون و ریخت شناسی روده باریک در جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های غذایی آلوده به سم آفلاتوکسین B1 انجام شد.
روش کار
تعداد300 قطعه جوجه گوشتی )مخلوط نر و ماده (سویه تجاری راس 308 در قالب طرح پایه کاملا" تصادفی با 4 گروه آزمایشی و 5 تکرار (هر تکرار 15 قطعه جوجه گوشتی) مورد استفاده قرار گرفتند. گروه های آزمایشی عبارتند از: گروه اول: جیره پایه بدون آفلاتوکسینB1 (شاهد) ؛ گروه دوم: جیره پایه آلوده با آفلاتوکسین B1 به میزان 600 میکروگرم در کیلوگرم، گروه سوم: جیره شاهد به همراه مخلوطی از عصاره های اتانولی آویشن و پونه (هر کدام به میزان 500 میلی گرم در کیلوگرم) ؛ و گروه چهارم: جیره شاهد به همراه آفلاتوکسین B1 به میزان 600 میکروگرم در کیلوگرم و مخلوط عصاره های آویشن و پونه هر کدام به میزان500 میلی گرم در کیلوگرم.
نتایج
نتایج نشان داد که به کارگیری مخلوط عصاره های آویشن و پونه در جوجه های مبتلا به آفلاتوکسیکوزیس به طور معنی داری می تواند موجب بهبود وزن جوجه ها، کاهش ضریب تبدیل غذایی، افزایش ارتفاع ویلی ها و کاهش تعداد سلول های گابلت روده باریک نسبت به تیمار دریافت کننده سم گردد. هم چنین افزودن همزمان عصاره آویشن و پونه در جوجه های مبتلا به آفلاتوکسیکوزیس موجب کاهش مقادیر سرمی آلانین ترانس آمیناز، آسپاراتات ترانس آمیناز، آلکالین فسفاتاز، لیپوپروتئین با چگالی کم و لیپوپروتئین با چگالی بالا گردید.
نتیجه گیری نهایی
نتایج آزمایش حاضر نشان داد مکمل سازی جیره غذایی با عصاره گیاهی آویشن شیرازی و پونه کوهی سبب کاهش اثرات منفی آفلاتوکسین بر عملکرد، ساختار بافت شناسی روده و بهبود فراسنجه های بیوشیمیایی در جوجه های گوشتی می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 16
لینک کوتاه:
magiran.com/p1929245 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!