بررسی تغییرات سلول های خونی و بافت طحال در روز 10 و 20 بارداری و هفته اول شیردهی در موش های صحرایی

پیام:
چکیده:
 
مقدمه
در زمان بارداری تغییرات عمده ای در بدن مادر رخ می دهد، گاهی این تغییرات برای مادر و جنین خطرساز است با شناخت این تغییرات می توان شرایط بارداری مادر را مدیریت کرد. در این مطالعه، تغییرات سلول​ های خونی و بافت طحال در روز 10 و 20 بارداری و هفته اول شیردهی در موش های صحرایی ماده نژاد ویستار بررسی گردید.
مواد و روش ها
54 سر موش 12 نر و 42 ماده انتخاب و پس از مشاهده پلاک واژینال در موش های ماده از بین آن ها به طور تصادفی 18 سر موش باردار و 6 سر موش صحرایی ماده بالغ غیر باردار انتخاب و در 4 گروه شش تایی قرار گرفتند: گروه کنترل موش های غیر باردار، گروه 10 روز پس از بارداری، گروه 20 روز پس از بارداری و هفته اول شیردهی. در هر گروه خون​ گیری انجام شد. بافت طحال جهت بررسی هیستوپاتولوژی با روش هماتوکسیلین-ائوزین رنگ آمیزی شدند. داده ها توسط آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون دانکن مورد بررسی قرار گرفت.
یافته های پژوهش: پلاکت در روز 10 و 20 بارداری نسبت به گروه کنترل کاهش معنی دار نشان داد (P<0. 01). گلبول های سفید و لنفوسیت در روز 10 بارداری نسبت به گروه کنترل افزایش معنی ​دار نشان داد (P<0. 05). ماکروفاژ در روز 10 و 20 بارداری نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری نشان داد (P<0. 01). قطر پالپ سفید در روز 10 بارداری نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری نشان داد (P<0. 05).
بحث و نتیجه گیری
فرآیند بارداری باعث افزایش گلبول های سفید و کاهش پلاکت در رت های باردار شده و باعث افزایش قطر پالپ سفید و ماکروفاژهای بافتی طحال شده که این تغییرات می تواند ناشی از تغییرات سیستم ایمنی مادر باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
20 -29
لینک کوتاه:
magiran.com/p1929855 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!